Informacje prawne

Obowi膮zek informacyjny - Ustawa Prawo Atomowe

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792)  SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o. informuje, 偶e prowadzona przez sp贸艂k臋 dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z nara偶eniem na promieniowanie jonizuj膮ce, polegaj膮ca na stosowaniu na jej terenie urz膮dze艅 zawieraj膮cych 藕r贸d艂a promieniotw贸rcze oraz urz膮dzenia wytwarzaj膮cego promieniowanie jonizuj膮ce nie ma negatywnego wp艂ywu na ludzi i 艣rodowisko. 

W wyniku prowadzonej dzia艂alno艣ci nie wyst臋puj膮 uwolnienia substancji promieniotw贸rczych do 艣rodowiska.

Regulamin strony internetowej www.isover.pl

1.Niniejszy Regulamin okre艣la zakres, warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.isover.pl (dalej "Serwis") 
2. Wydawc膮 Serwisu jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gliwicach, ulica Okr臋偶na 16 zarejestrowan膮 w rejestrze przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonym przez S膮d Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000086064 (dalej "Sp贸艂ka")
3. U偶ytkownikiem jest ka偶da osoba, kt贸ra w jakikolwiek spos贸b korzysta z Serwisu.
4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego element贸w graficznych, tekstowych, uk艂adu strony oraz innych element贸w s膮 zastrze偶one i stanowi膮 w艂asno艣膰 Sp贸艂ki lub innych os贸b fizycznych b膮d藕 prawnych, o ile wyra藕nie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawarto艣ci Serwisu nie oznacza nabycia przez u偶ytkownik贸w jakichkolwiek praw do ca艂o艣ci jak i cz臋艣ci baz danych w nim zawartych. U偶ytkownik jest uprawniony do korzystania z baz danych jedynie w zakresie dozwolonego u偶ytku okre艣lonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 00.80.904 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.) Bez uprzedniej pisemnej zgody Sp贸艂ki zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania transmitowania jakiejkolwiek cz臋艣ci serwisu w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, poza przypadkami okre艣lonymi stosownymi przepisami prawa. 

5. Nazwy towar贸w, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizuj膮ce u偶ywane na stronach Serwisu stanowi膮ce chronione znaki towarowe podlegaj膮 ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo w艂asno艣ci przemys艂owej (Dz.U. 01.49.508 ze zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 93.47.211 ze zm.) 
6. Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu s艂u偶膮 wy艂膮cznie celom informacyjnym i zosta艂y opracowane przez Sp贸艂k臋 na podstawie 藕r贸de艂 uznanych za wiarygodne. Z uwagi na mo偶liwo艣膰 wyst臋powania b艂臋d贸w lub pomini臋膰 Sp贸艂ka nie ponosi w 偶adnym wypadku odpowiedzialno艣ci za kompletno艣膰, rzetelno艣膰 lub te偶 aktualno艣膰 zamieszczonych w Serwisie informacji. 
Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo zmiany informacji i danych w wybranym przez siebie terminie, bez konieczno艣ci uprzedniego powiadomienia u偶ytkownik贸w Serwisu. Sp贸艂ka nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 obcych informacji i og艂osze艅 zamieszczanych na stronach Serwisu. 
7. Ryzyko zwi膮zane z u偶ytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam u偶ytkownik. Sp贸艂ka nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci wobec u偶ytkownik贸w Serwisu lub os贸b trzecich z tytu艂u szk贸d, zar贸wno bezpo艣rednich jak i po艣rednich, w zwi膮zku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie. 
8. Sp贸艂ka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci za szkody wynikaj膮ce z dost臋pu do Serwisu oraz za dzia艂ania os贸b trzecich jak r贸wnie偶 za wszelkie szkody powsta艂e w zwi膮zku z pobieraniem b膮d藕 wykorzystywaniem materia艂贸w znajduj膮cych si臋 na stronie internetowej Serwisu, a tak偶e wywo艂ane b艂臋dami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacj膮 za pomoc膮 poczty elektronicznej. 
9. 呕adna informacja zawarta w Serwisie nie stanowi oferty sprzeda偶y kt贸regokolwiek z towar贸w prezentowanych w Serwisie i nie mo偶e stanowi膰 podstawy do wnoszenia roszcze艅 o zawarcie umowy sprzeda偶y towaru. 
10. Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przerwy w dost臋pno艣ci Serwisu. 
11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajduj膮 odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
12. Korzystanie z Serwisu jest bezp艂atne. 
13. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie si臋 z Regulaminem i akceptacj臋 postanowie艅 Regulaminu oraz zobowi膮zanie do jego przestrzegania. 
14. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu wed艂ug w艂asnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie. Zamieszczenie nowego Regulaminu b臋dzie ka偶dorazowo wskazane w Serwisie a zapoznanie si臋 z wprowadzonymi zmianami jest obowi膮zkiem u偶ytkownika. Zmiany obowi膮zuj膮 od momentu ich wprowadzenia. Korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu traktowane b臋dzie jako zgoda u偶ytkownika na te zmiany. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
15. Niniejszy Regulamin jest udost臋pniony nieodp艂atnie u偶ytkownikom Serwisu, kt贸rzy mog膮 go pozyska膰, odtworzy膰 i utrwali膰 za pomoc膮 Internetu.