Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia

Twoje dane są administrowane przez Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, KRS 0000086064, zwanej dalej „Administratorem”. 

Jak możesz się z nami skontaktować?
- listownie: ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice,
- e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com,
- telefonicznie pod numerem: +48 32 3396300.

Jakie masz prawa? 
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia, 
4. ograniczenia przetwarzania, 
5. przenoszenia danych,
6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? 
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Dane będą przetwarzane w celu: 
1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w szkoleniu (zwanym dalej „Szkoleniem”) i wydania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu  – przez czas niezbędny do organizacji Szkolenia, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z organizacji Szkolenia, 
2. wykonania obowiązków związanych z organizacją Szkolenia, w szczególności rozliczenia płatności za uczestnictwo, o ile udział w Szkoleniu wymaga dokonania płatności i rozliczeń - przez czas niezbędny do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym także obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z organizacji Szkolenia,
3. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wywiązać się z obowiązków związanych z przeprowadzeniem szkolenia i dopełnieniem procedur związanych z wejściem na teren Fabryki. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w związku z zawieraną umową w przedmiocie uczestnictwa w Szkoleniu,
2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniem płatności za uczestnictwo w Wydarzeniu, o ile uczestnictwo w Szkoleniu wymaga dokonania tego rodzaju rozliczeń,
3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu polegającego na organizacji i reklamowaniu Szkolenia mającego na celu promocję produktów Administratora, w tym także związanych z nim działań analitycznych i statystycznych, a także badaniu poziomu satysfakcji. 
4. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie wysłanych informacji handlowych drogą elektroniczną, SMS-ową lub MMS-ową podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
5. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w drodze połączeń głosowych, podstawą prawną przetwarzania danych będzie również art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
1. spółkom należącym do Grupy kapitałowej Saint-Gobain, 

Czy dane będą transferowane poza EOG? 
Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. 

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 
Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu? 
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane: 
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją