Konkurs „BUDUJĘ Z ISOVER” - regulamin

Regulamin konkursu „BUDUJĘ Z ISOVER”


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „BUDUJĘ Z ISOVER” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Mindset Agency spółka z o.o. z siedzibą w Oławie, przy ul. Osadniczej 16, 55-200 Oława, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722121, NIP: 8992842308, REGON: 369668918 (dalej „Organizator”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs organizowany jest w celu reklamy i promocji Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Okrężnej 16, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000086064, NIP: PL 5220101585, REGON: 011114850, o kapitale zakładowym w wysokości 314 627 500 zł (dalej: „Saint-Gobain”) oraz w celu reklamy i promocji produktów Saint-Gobain oferowanych pod marką ISOVER.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 1 sierpnia 2023 r., tj. od daty rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń na dedykowanej stronie internetowej www.isover.pl/konkurs (dalej: „Serwis”), do dnia 31 października 2023 r.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w ramach wykonywanej działalności zarobkowej lub zawodowej w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zatrudnienia zajmują się montażem produktów izolacyjnych marki ISOVER stosowanych w czasie prac budowlanych, w szczególności wykonywaniem izolacji cieplnej, akustycznej lub przeciwpożarowych budynków lub ich elementów. W przypadku osób fizycznych, zatrudnionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie montażu produktów izolacyjnych marki ISOVER, udział w Konkursie wymaga uzyskania przez te osoby zgody pracodawcy.
2. Konkurs nie jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych nabywających produkty ISOVER w celu realizacji własnej inwestycji budowlanej, w szczególności jako konsumenci.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Saint-Gobain oraz członkowie najbliższej rodziny ww. pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub Saint-Gobain bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie numeru telefonu w polskiej strefie numeracyjnej (+48) oraz aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
5. Warunkiem technicznym uczestnictwa w Konkursie, w tym prawidłowego korzystania z Serwisu jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (Edge, Safari, Opera, Firefox lub Google Chrome lub kompatybilna) w aktualnej wersji.
6. Serwis jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon lub tablet. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z
Regulamin Konkursu „Buduję z Isover” Strona 2 / 12
popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Safari, Google Chrome, Edge lub kompatybilna).


§ 3. Zasady Konkursu
1. Konkurs jest podzielony na 3 (trzy) miesięczne edycje (dalej: „Edycja/Edycje”). Edycje przeprowadzane są w następujących terminach:
1.1. I Edycja – od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.;
1.2. II Edycja – od 1 września 2023 r. do 30 września 2023 r.;
1.3. III Edycja – od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.
2. Zadanie konkursowe polega na:
2.1. zarejestrowaniu jak najciekawszego i najbardziej kreatywnego filmu pokazującego realizację prac produktami izolacyjnymi marki ISOVER (dalej jako „Praca Konkursowa”);
2.2. umieszczeniu zarejestrowanego filmu jako publicznego postu na profilu w serwisie Facebook, Instagram, TikTok lub publicznego filmu YouTube oraz oznaczeniu go tagami #30latISOVER lub #ISOVER; profil, na którym Uczestnik umieścić Pracę Konkursową powinien być profilem prywatnym Uczestnika lub profilem firmowym związanym z Uczestnikiem (np. profilem związanym z działalnością gospodarczą uczestnika lub profilem podmiotu, w którym Uczestnik jest zatrudniony);
2.3. dokonaniu zgłoszenia udziału w Konkursie za pomocą Serwisu.
3. O zaliczeniu Pracy Konkursowej do danej Edycji Konkursu decyduje data dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie w Serwisie. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń Prac Konkursowych zarejestrowanych i umieszczonych w serwisach społecznościowych, o których mowa w ust. 2.2 powyżej, przed datą rozpoczęcia danej Edycji Konkursu.
4. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń konkursowych w jednej lub wielu Edycjach Konkursu. Każde zgłoszenie konkursowe musi zawierać inną Pracę Konkursową. Uczestnik może być nagrodzony tylko w ramach jednej Edycji Konkursu uzyskując tylko jedną nagrodę II stopnia oraz ewentualnie nagrodą I stopnia (finałową). Zgłoszenia do kolejnych Edycji Konkursu dokonane przez Uczestnika, który został już nagrodzony nagrodą II stopnia, nie są uwzględniane przy rozstrzygnięciu takich Edycji.
5. Zgłoszenia dokonane w ramach danej Edycji Konkursu, które nie zostały w niej nagrodzone, nie są uwzględniane w późniejszych Edycjach Konkursu z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 poniżej.
6. Praca Konkursowa powinna być stworzona na potrzeby niniejszego Konkursu i nie może być zgłoszona do udziału w innych konkursach, promocjach ani innych działaniach promocyjnych lub reklamowych organizowanych na zlecenie Saint Gobain lub osób trzecich.
7. W Pracy Konkursowej widoczne powinno być oznaczenie produktu ISOVER, np. opakowanie produktu Super-Mata Plus PRO, Super-Mata PRO, Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata, Uni-Mata Plus, Uni-Mata, Multimax 30, system VARIO, Stopair, Fasoterm 35, Aku-Płyta, Stropmax 31, etc. Organizator informuje, że Prace Konkursowe, niezawierające widocznego oznaczenia produktu ISOVER będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu Konkursu, jednak zamieszczenie takiego oznaczenia w Pracy Konkursowej jest jednym z kryteriów oceny Prac Konkursowych i zwiększa szanse uzyskania nagrody w Konkursie.
8. Film stanowiący Pracę Konkursową nie może być dłuższy niż 30 minut. Organizator informuje, że zwięzłość prezentacji treści w Pracy Konkursowej jest jednym z kryteriów oceny Prac Konkursowych i dokonanie zgłoszenia krótszych Prac Konkursowych zwiększa szanse uzyskania nagrody w Konkursie.
9. Każda Praca Konkursowa zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika powinna spełniać następujące wymagania:
9.1. autorem wyłącznie uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej powinien być zgłaszający ją Uczestnik;
9.2. wszystkie osoby, których wizerunek widoczny jest w Pracy Konkursowej, udzieliły zgody na wykorzystanie ich wizerunku w takim charakterze, a w przypadku, gdy te osoby nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym osoby, które nie ukończyły 18 roku życia) – stosownej zgody powinien udzielić ich przedstawiciel ustawowy.
10. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wejść do Serwisu, a następnie:
10.1. wypełnić dedykowany formularz elektroniczny (dalej: „Formularz”), podając swoje dane osobowe niezbędne do udziału w Konkursie i podając link to postu w mediach społecznościowych, o którym mowa w ust. 2.2. powyżej,
10.2. w przypadku osób fizycznych, zatrudnionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie montażu produktów izolacyjnych marki ISOVER, zadeklarować zgodę pracodawcy na udział w Konkursie,
10.3. załączyć za pomocą wbudowanego mechanizmu Pracę Konkursową, a także
10.4. wysłać Pracę Konkursową wraz z Formularzem do systemu teleinformatycznego Organizatora przez kliknięcie odpowiedniego przycisku widocznego pod Formularzem. Organizator informuje, że za pomocą Serwisu mogą być dodawane filmy w formatach .mp4, .mov, .avi lub .mpeg.
11. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik potwierdza, że uzyskał zgodę właściciela lub zarządcy obiektu, w którym wykonywane są prace w zakresie montażu produktów izolacyjnych marki ISOVER, na zgłoszenie Pracy Konkursowej i jej wykorzystanie przez Organizatora oraz Saint Gobain zgodnie z Regulaminem oraz, że nie narusza to praw osób trzecich.
12. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:
12.1. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
12.2. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
12.3. godzących w dobra osobiste Organizatora, Saint-Gobain lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
12.4. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;
12.5. naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
12.6. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
12.7. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;
12.8. promujących lub prezentujących oznaczenia produktów lub usług innych, niż oferowane przez Saint Gobain (m.in. ISOVER, Rigips, Weber);
12.9. zawierających antyreklamę Saint Gobain lub Organizatora.

§ 4. Nagrody w Konkursie
1. W każdej Edycji Konkursu przyznanych zostanie 10 nagród II stopnia, każda w postaci zestawu składającego się z noża do cięcia wełny mineralnej, głośnika bluetooth DeWalt oraz limitowanej, jubileuszowej bluzy ISOVER o szacowanej wartości dla Uczestnika w wysokości 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto.
2. Dodatkowo w Konkursie zostanie przyznanych 10 nagród I stopnia, każda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Prace Konkursowe oceniane są przez Kapitułę Konkursu, składającą się z przedstawicieli Organizatora i Saint Gobain. Kryteriami oceny Prac Konkursowych są:
3.1. walory artystyczne, jakość, pomysłowość i nowatorskie podejście do wykonania Pracy Konkursowej;
3.2. przydatność Pracy Konkursowej w działalności marketingowej Saint-Gobain;
3.3. ekspozycja oznaczenia ISOVER;
3.4. zwięzłość prezentacji tematyki Pracy Konkursowej;
3.5. poprawne wykonawstwo, prawidłowy montaż produktów izolacyjnych marki ISOVER zgodnie ze sztuką budowlaną;
3.6. dodatkowo premiowane będzie przedstawienie zastosowania rozwiązań systemowych ISOVER w połączeniu z markami Rigips lub Weber.
4. W każdej Edycji Konkursu, na podstawie kryteriów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Kapituła Konkursu uszereguje zgłoszone Prace Konkursowe spełniające wymogi udziału w konkursie od najlepszej do najgorszej i przyzna nagrody II stopnia 10 Uczestnikom, których prace zostały ocenione najlepiej.
5. W przypadku, w którym liczba Prac Konkursowych, spełniających kryteria udziału w danej Edycji Konkursu, jest mniejsza niż liczba nagród II stopnia, przeznaczonych do przyznania w tej Edycji Konkursu, Organizator:
5.1. w przypadku I lub II Edycji Konkursu przyzna pozostałe nagrody II stopnia w kolejnej Edycji Konkursu;
5.2. w przypadku III Edycji Konkursu przyzna pozostałe nagrody II stopnia nienagrodzonym do tej pory zgłoszeniom dokonanym w I lub II Edycji.
Jeżeli w ten sposób nie uda się przyznać wszystkich nagród II stopnia, nagrody nieprzyznane pozostają własnością Organizatora.
6. Ogłoszenie wyników każdej Edycji Konkursu nastąpi w Serwisie następujących terminach:
6.1. I Edycja – w terminie do 20 września 2023 r.;
6.2. II Edycja – w terminie do 20 października 2023 r.;
6.3. III Edycja – w terminie do 20 listopada 2023 r.
7. Nagrody I stopnia przyznawane są 10 najlepszym Pracom Konkursowym, wyłonionym spośród prac nagrodzonych nagrodą II stopnia. Kapituła Konkursu wyłoni 10 laureatów nagród I stopnia w oparciu o kryteria oceny Prac konkursowych wskazane w ust. 3 powyżej 10 laureatom nagród II stopnia, których prace zostały ocenione najwyżej.
8. Lista laureatów nagród I stopnia zostanie ogłoszona podczas gali finałowej organizowanej w Zamku Topacz (adres: Ślęza ul.Templariuszy 1 55-040 Kobierzyce) w dniu 30.11.2023. Ponadto informacja o laureatach nagrody I stopnia zostanie zamieszczona w Serwisie w terminie 14 dni od daty gali finałowej. O terminie organizacji gali finałowej Organizator poinformuje w Serwisie. Ponadto o terminie gali finałowej każdy z laureatów nagrody II stopnia zostanie powiadomiony indywidualne pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Imienne zaproszenie na galę finałową otrzyma każdy z laureatów nagrody II stopnia z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Gala finałowa zostanie przeprowadzona w przypadku, w którym Organizator, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przyzna wszystkie nagrody II stopnia. W przypadku, w którym w Konkursie nie uda się przyznać wszystkich nagród II stopnia, Organizator może zdecydować o odwołaniu gali finałowej. W takim przypadku ogłoszenie Laureatów nagrody I stopnia nastąpi w Serwisie, w terminie do 30.11.2023.
10. Nagrody przyznane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 7 Ustawo z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody konkursowe przyznane osobom fizycznym podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wygranych konkursowych w wysokości 10% wartości nagrody. Dlatego też Nagrody zostaną powiększone o Nagrodę Specjalną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Nagroda Specjalna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona w całości na pokrycie należnego podatku dochodowego od nagród, obciążającego Uczestnika. Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.
11. Nagrody przyznane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą stanowią dla nich przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

§ 5. Wydanie nagród w Konkursie
1. Laureaci nagród II stopnia zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną po rozstrzygnięciu danej Edycji Konkursu, jednak nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od tego rozstrzygnięcia. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody zawiera informację o konieczności spełnienia przez laureata warunków wskazanych w § 5 ust. 2 i 3 poniżej.
2. Warunkiem wydania nagrody II stopnia laureatowi jest:
2.1. potwierdzenie chęci odbioru nagrody;
2.2. podanie adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jaki ma być wysłana nagroda;
2.3. podanie informacji, czy Uczestnik brał udział w Konkursie jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej, albo wspólnik spółki osobowej, w związku z czym nagrody w Konkursie stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej;
2.4. w przypadku, w którym w Pracy Konkursowej pojawia się wizerunek jakiejkolwiek osoby, w tym Uczestnika lub osoby innej niż Uczestnik – przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia cyfrowego podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody Uczestnika lub takiej osoby trzeciej na rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Regulaminu.
3. Potwierdzenie chęci odbioru nagrody, przekazanie informacji adresowych, złożenie oświadczenia o charakterze udziału Uczestnika w Konkursie oraz przesłanie skanu lub zdjęcia cyfrowego oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.4., powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez laureata w odpowiedzi na wiadomość e-mail, informującą o wygranej, o której mowa powyżej. Potwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, licząc od dnia przesłania do Uczestnika wiadomości e-mail, zawierającej informacje o przyznanej nagrodzie.
4. W przypadku, w którym nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2 powyżej i prześle w wyznaczonym terminie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej, Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku laureat, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 powyżej lub przesłał w wyznaczonym terminie wiadomości e-mail, traci prawo do nagrody.
5. Wydanie nagród nastąpi na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty przesłania przez laureata wiadomości e-mail, zgodnie z ust. 3 powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody na skutek podania przez laureata nagrody II stopnia błędnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych teleadresowych, jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności skontaktowanie się z tym laureatem nie będzie możliwe. W takim przypadku nagroda nie zostanie wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7. Laureaci nagród I stopnia zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody podczas gali finałowej z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Nagrody I stopnia zostaną wydane przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, w terminie 10 dni od daty gali finałowej.
8. W przypadku, w którym Organizator z przyczyn wskazanych w § 4 ust. 9 zdecyduje o nieprzeprowadzaniu gali finałowej, lub w przypadku, w którym laureat nagrody I stopnia nie będzie obecny podczas gali finałowej, Organizator powiadamia takiego laureata i wydaje mu nagrodę przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 1 do 3 oraz 5 i 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że do wydania nagrody niezbędne jest podanie przez laureata nagrody I stopnia numeru rachunku bankowego, na który wypłacona zostanie nagroda, a wydanie tej nagrody nastąpi w terminie 10 do od daty otrzymania przez Organizatora takiego numeru rachunku od laureata.
9. O ile laureat nie wyrazi zgody na opublikowanie jego danych osobowych, informacja o laureatach nagród II stopnia i nagród I stopnia, ogłaszana w Serwisie, zawiera jedynie imię laureata i pierwszą literę jego nazwiska oraz region podany przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej.

§ 6. Własność intelektualna
1. W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Saint-Gobain niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów. W odniesieniu do nagrodzonych Prac Konkursowych licencja obejmuje również rozpowszechnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej w Serwisie, stronach i podstronach Saint-Gobain, stronach (profilach) Saint-Gobain w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Twitter) oraz w serwisie YouTube, a także materiałach marketingowych i informacyjnych Saint-Gobain oraz materiałach wewnętrznych Saint Gobain (np. intranet, gazetki zakładowe, ulotki informacyjne) przez czas nieoznaczony.
2. W razie utrwalenia wizerunku Uczestnika w Pracy Konkursowej, zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z takiego wizerunku przez Organizatora oraz Saint-Gobain na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów. W odniesieniu do nagrodzonych Prac Konkursowych zezwolenie obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej w Serwisie, stronach i podstronach Saint-Gobain, stronach (profilach) Saint-Gobain w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Twitter) oraz w serwisie Youtube, a także materiałach marketingowych i informacyjnych Saint-Gobain oraz materiałach wewnętrznych Saint Gobain (np. intranet, gazetki zakładowe, ulotki informacyjne).
3. Licencja i zezwolenie, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obejmuje trwałe lub czasowe zwielokrotnianie techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie naziemne, kablowe i satelitarne oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, by każdy miał dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet). Licencja uprawnia również do dokonywania zmian kadrowania, montażu i skrótów Prac Konkursowych. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania sublicencji. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne, niż ewentualna nagroda w Konkursie.

§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu powinny być składane na piśmie na adres Organizatora (Mindset Agency spółka z o.o., ul. Osadnicza 16, 55-200 Oława, z dopiskiem „Buduję z Isover”) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mindset.agency.
2. W treści reklamacji należy podać swoje imię, nazwisko, adres, zgłaszane zastrzeżenia co do przebiegu lub organizacji Konkursu oraz treść żądania.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku listem poleconym lub wiadomością e-mail, w zależności od wybranej przez Użytkownika drogi składania reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
§ 8. Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji.
2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Okrężnej 16, 44-100 Gliwice, NIP: PL 5220101585, REGON: 011114850.
3. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Organizatorowi (Mindset Agency spółka z o.o. z siedzibą w Oławie, przy ul. Osadniczej 16, 55-200 Oława, NIP: 8992842308), który będzie przetwarzał je w celu realizacji Konkursu, tj. zbierania danych z Formularza i weryfikacja poprawności zgłoszeń, prowadzenia listy Uczestników Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu i informowania o wynikach Konkursu. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym zachowanie danych lub dokumentów je zawierających jest niezbędne dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne oraz obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres email, link do Pracy Konkursowej w serwisie społecznościowym, przesłana Praca Konkursowa, opiekun – doradca z Saint-Gobain, wizerunek, stanowisko. W przypadku laureatów przetwarzane są również dane w postaci adresu zamieszkania, a w przypadku laureatów nagrody I stopnia – numer rachunku bankowego laureata. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.
7. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Z uwagi na to, że Saint-Gobain posiada powiązania kapitałowe między spółkami z grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, dane osobowe Uczestnika mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.
9. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
2. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram, TikTok czy YouTube ani z nim związany.
3. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej w Serwisie Konkursu (do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF na urządzenie końcowe użytkownika).
4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin Konkursu „Buduję z Isover” Strona 9 / 12
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
(wzór)
Ja, ...............................................................................................................................................
[imię i nazwisko] [adres zamieszkania]
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego w Pracy Konkursowej zgłoszonej w konkursie „Buduję z ISOVER” („Konkurs”), organizowanego na zlecenie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Okrężnej 16, 44-100 Gliwice, NIP: PL 5220101585, REGON: 011114850.
Zgoda obejmuje przetwarzanie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów, a w przypadku nagrodzonych Prac Konkursowych rozpowszechnianie wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej w Serwisie, stronach i podstronach Saint-Gobain, stronach (profilach) Saint-Gobain w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Twitter) oraz w serwisie Youtube, a także materiałach marketingowych i informacyjnych Saint-Gobain oraz materiałach wewnętrznych Saint Gobain (np. intranet, gazetki zakładowe, ulotki informacyjne).
Zgoda udzielana jest nieodpłatnie (z zastrzeżeniem laureatów konkursu uprawnionych do otrzymania nagrody konkursowej), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie prac konkursowych po zmianach kadrowania, montażu i skrótów Prac Konkursowych.
Zgodę można odwołać w każdej chwili. Odwołanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej odwołaniem.
.................................... ....................................
[miejsce i data] [podpis]
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16., e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com, numer telefonu +48 32 3396300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086064, legitymującą się numerem NIP: 5220101585, REGON: 011114850, o kapitale zakładowym w wysokości 314 627 500,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. „Administratorem”.
Jak możesz się z nami skontaktować?
• Listownie: ul. Okrężna 16, (44-100) Gliwice,
• E-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
• Telefonicznie pod nr: +48 32 3396300
Jakie masz prawa?
1. Dostępu do Twoich danych,
2. Ich poprawiania,
3. Żądania ich usunięcia,
4. Ograniczenia przetwarzania,
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przetwarzane w celu:
Prowadzenie przez Administratora działań wizerunkowych z obszaru public relations związanych także z wykorzystywaniem Twojego wizerunku oraz związanych z prowadzeniem działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej przez czas niezbędny do prowadzenia ww. działań, jednak nie dłużej niż do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.
Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak bez ich podania Administrator nie będzie mógł wykorzystywać ich (w zakresie ich upublicznienia) do budowania swojego wizerunku (działania z obszaru public relations), prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - w zakresie objętym wyrażoną zgodą.
Komu przekażemy Twoje dane?
1. Spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain wspomagającym proces,
2. Agencjom marketingowym oraz podmiotom zajmujące się realizacją działań PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych o marketingowych na rzecz Administratora danych (przy czym w zakresie realizacji Konkursu Administrator powierzył przetwarzanie danych Mindset Agency spółka z o.o. z siedzibą w Oławie, przy ul. Osadniczej 16, 55-200 Oława, NIP: 8992842308),
3. Podmiotom prowadzącym usługi w zakresie księgowości,
4. Drukarniom,
5. Podmiotom zajmującym się obsługą graficzną,
6. Odbiorcom materiałów reklamowych, promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych,
7. Osobom będącym odbiorcami treści zamieszczonych na stronach i podstronach internetowych Administratora danych oraz jego profili społecznościowych,
8. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych,
9. Dostawcom hostingu oraz narzędzi IT niezbędnych w procesie,
10. Operatorom pocztowym.
Czy dane będą transferowane poza EOG?
Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej
(wzór)
Ja, ...............................................................................................................................................
[imię i nazwisko] [adres zamieszkania]
rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej………………….……………………………………………………………
[imię i nazwisko]
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej, której jestem rodzicem/opiekunem prawnym, utrwalonego w Pracy Konkursowej zgłoszonej w konkursie „Buduję z ISOVER” („Konkurs”), organizowanego na zlecenie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Okrężnej 16, 44-100 Gliwice, NIP: PL 5220101585, REGON: 011114850.
Zgoda obejmuje przetwarzanie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów, a w przypadku nagrodzonych Prac Konkursowych rozpowszechnianie wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej w Serwisie, stronach i podstronach Saint-Gobain, stronach (profilach) Saint-Gobain w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Twitter) oraz w serwisie Youtube, a także materiałach marketingowych i informacyjnych Saint-Gobain oraz materiałach wewnętrznych Saint Gobain (np. intranet, gazetki zakładowe, ulotki informacyjne).
Zgoda udzielana jest nieodpłatnie (z zastrzeżeniem laureatów konkursu uprawnionych do otrzymania nagrody konkursowej), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie prac konkursowych po zmianach kadrowania, montażu i skrótów Prac Konkursowych.
Zgodę można odwołać w każdej chwili. Odwołanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej odwołaniem.
.................................... ....................................
[miejsce i data] [podpis]
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16., e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com, numer telefonu +48 32 3396300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086064, legitymującą się numerem NIP: 5220101585, REGON: 011114850, o kapitale zakładowym w wysokości 314 627 500,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. „Administratorem”.
Jak możesz się z nami skontaktować?
• Listownie: ul. Okrężna 16, (44-100) Gliwice,
• E-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
• Telefonicznie pod nr: +48 32 3396300
Jakie masz prawa?
6. Dostępu do Twoich danych,
7. Ich poprawiania,
8. Żądania ich usunięcia,
9. Ograniczenia przetwarzania,
10. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin Konkursu „Buduję z Isover” Strona 12 / 12
Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przetwarzane w celu:
Prowadzenie przez Administratora działań wizerunkowych z obszaru public relations związanych także z wykorzystywaniem Twojego wizerunku oraz związanych z prowadzeniem działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej przez czas niezbędny do prowadzenia ww. działań, jednak nie dłużej niż do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.
Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak bez ich podania Administrator nie będzie mógł wykorzystywać ich (w zakresie ich upublicznienia) do budowania swojego wizerunku (działania z obszaru public relations), prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - w zakresie objętym wyrażoną zgodą.
Komu przekażemy Twoje dane?
11. Spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain wspomagającym proces,
12. Agencjom marketingowym oraz podmiotom zajmujące się realizacją działań PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych o marketingowych na rzecz Administratora danych (przy czym w zakresie realizacji Konkursu Administrator powierzył przetwarzanie danych Mindset Agency spółka z o.o. z siedzibą w Oławie, przy ul. Osadniczej 16, 55-200 Oława, NIP: 8992842308),
13. Podmiotom prowadzącym usługi w zakresie księgowości,
14. Drukarniom,
15. Podmiotom zajmującym się obsługą graficzną,
16. Odbiorcom materiałów reklamowych, promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych,
17. Osobom będącym odbiorcami treści zamieszczonych na stronach i podstronach internetowych Administratora danych oraz jego profili społecznościowych,
18. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych,
19. Dostawcom hostingu oraz narzędzi IT niezbędnych w procesie,
20. Operatorom pocztowym.
Czy dane będą transferowane poza EOG?
Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.