izolacje techniczne

U PROTECT - izolacja kanałów prostokątnych

ISOVER U PROTECT - kanał prostokątny

 

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej EI120 kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym należy zastosować izolację z płyt z wełny mineralnej ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu 1 o grubości 90 mm.

 

Specyfikacje dla ścian/stropów

Ściana lub strop, przez które przechodzi przewód powinny być wykonane z materiału spełniającego parametry minimalnej grubości oraz gęstości podanej w tabeli. Odporność ogniowa materiału zastosowanego do konstrukcji ścian lub stropu musi być równa lub wyższa od EI120.

 

Charakterystyka kanałów stalowych prostokątnych przed montażem izolacji

Odcinek kanału musi być wykonany z jednego arkusza profilowanej blachy stalowej. Należy stosować stal ocynkowaną o mini­malnej grubości 0,7 mm zgodnie z normą EN 1366. Kanały muszą mieć co najmniej klasę szczelności B (tj. dopuszczalne są klasy C i D), zgodnie z normą EN 1507 w stanie zimnym. Wymagane jest zastosowanie opaski (na bazie materiału nieorganicznego) pomiędzy odcin­kami kanałów. Maksymalny przekrój odcinka przewodu wynosi 1250 mm x 1000 mm. Maksymalna długość odcinka kanału dla El120 wynosi 1250 mm.

 

Usztywnienia

Usztywnienia należy montować prostopadle do każdej długości boku przekraczającej 500 mm. Powinny być umieszczone w punkcie środkowym każdego odcinka kanału. Usztywnienie musi być: 

•    Wykonane z rury stalowej o minimalnej średnicy 3/8" lub 17,1 mm i o grubości 2,3 mm. Rurę stalową należy przymocować do kanałów za pomocą 4 podkładek M70 o grubości 1 mm oraz śrub minimum M6.
•    Lub ze stalowego pręta gwintowanego o minimalnej średnicy 8 mm. Musi on być przymocowany po obu stronach odcinka kanału za pomocą 4 podkładek M70 o grubości 1 mm i nakrętek minimum M8

Zaciski stalowe

Kołnierze należy połączyć za pomocą stalowych zacisków (śruby minimum M8), nie przekraczając maksymalnych odległości podanych na poniższym rysunku. Maksymalna odległość między 2 zaciskami musi wynosić 265 mm. Maksymalną odległość od krawędzi do pierwszego zacisku (patrz odległość A na rysunku) podano w poniższej tabeli: 

 

Kołnierze stalowe

Odcinki kanałów należy łączyć za pomocą stalowych kołnierzy o wymiarach minimum 30 x 30 mm
i grubości 0,8 mm mocowanych do kanału za pomocą zgrzewania punktowego co 150 mm. 

Elementy zawieszenia dla przewodu poziomego

Kanały powinny być zawieszone przy użyciu odpo­wiednich wieszaków stalowych zaprojektowanych
i rozmieszczonych zgodnie z obowiązującymi normami. Naprężenie wieszaków w stanie zimnym nie powinno przekraczać 6 N/mm2. Maksymalna odległość między zawiesiami nie powinna przekraczać 1250 mm. 

Dobór grubości izolacji

W celu uzyskania klasy odporności ogniowej El 120 (ve-ho i - o) kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym należy zastosować izolację z maty z wełny mineralnej ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu 1 o grubości 90 mm

 

Dobór szpilek zgrzewanych i wkrętów ognioodpornych

Łączenia w narożach są zabezpieczane wkrętami ISOVER FireProtect, które są wkrętami spiralnymi, wykonanymi ze stali ocynkowanej. Ich długość musi być 2 razy większa od grubości izolacji. 
W przypadku zastosowania systemu U Protect będzie to długość 180 mm. Wkręty należy montować w rozstawie nie większym niż 260 mm.