Regulamin konkursu ISOVER VARIO

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ISOVER VARIO” z dnia 21.04.2023 zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, wpisana do centralnej ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5220101585, zwana dalej Organizatorem.
 3. Fundatorem i wydającym nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu, jego promocji oraz powiadomienia jego zwycięzców o wygranej.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/isoverpl (zwanej dalej “Fanpage”).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że: jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
  d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 4. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z portalu społecznościowego Facebook oraz może udostępniać swoje zgłoszenie do Konkursu na swoich profilach społecznościowych.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/isoverpl.
 1. Zadanie Konkursowe polega na:
  1. Wykonaniu fotografii lub innej pracy graficznej przedstawiającej wykorzystanie produktów ISOVER do poddaszy;
  2. Zamieszczeniu fotografii w sekcji komentarzy pod Postem Konkursowym;
  3. Dodaniu do komentarza odpowiedzi na pytanie – “Dlaczego warto stosować paroizolację?”. 
 1. Uczestnicy mogą zamieszczać Prace Konkursowe do dnia i godziny wskazanych w Poście Konkursowym, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników o zmianie.
 1. Laureatami Konkursu zostanie 5 Uczestników, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 1. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:
  1. zgodności z zadaniem konkursowym;
  2. poprawność odpowiedzi;
  3. kreatywności;
  4. oryginalności;
  5. jakości wykonania. 
 1. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem, nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
 1. Prace Konkursowe sprzeczne z Regulaminem lub takie, co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
 1. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub dostępu do nowych informacji.
 1. Informację o wygranej zostaną zamieszczone przez Organizatora w formie postu na Fanpage’u Organizatora lub wysyłane do Laureatów w wiadomościach prywatnych przy użyciu komunikatora dostępnego na portalu Facebook.

 Organizator na wyłonienie Laureatów ma 7 dni roboczych od czasu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.

§ 4. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano Nagrody dla 5 Laureatów.
 1. Nagrodami w konkursie są zestawy XtraSafe z uszczelniaczem Vario DoubleFit+.
 1. Warunkiem odebrania przez Laureata nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni roboczych wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres korespondencyjny;
 3. numer telefonu;
 4. adres mailowy;
 5. rozmiar koszulki.
 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 1. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 3.
 1. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora, pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Laureata.
 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 1. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.
 1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 1. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 1. W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej, to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne, lub nieaktualne.
 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem, niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.
 1. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 7. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs ISOVER VARIO”.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2023 r. i obowiązuje do zakończenia wydawania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.isover.pl.
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.isover.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU “ISOVER VARIO” z dnia 21.04.2023 r.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (i ich przedstawicieli) w Konkursie jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, wpisana do centralnej ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5220101585.
 1. Możesz się z nami skontaktować:
 1. Listownie: ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
 2. E-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu.
 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej administratora Twoich danych.
 1. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu, jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:
 1. dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłyną 3 lata od dnia powstania roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
 2. dla celów związanych w wysyłaniem komunikatów marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
 3. dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane w bazie marketingowej przez cały okres, kiedy dany uczestnik kupuje produkty Saint-Gobain Construction Products Polska oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy dany uczestnik ostatni raz zakupił produkty Saint-Gobain Construction Products Polska, chyba że wcześniej wyrazi on sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 4. w każdym przypadku dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
 1. dostępu do Twoich danych;
 2. ich poprawiania;
 3. żądania ich usunięcia;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. przenoszenia danych.
 1. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.