A

A1
Klasyfikacja ogniowa produktu - najwyższa, oznaczająca produkt niepalny
Atest higieniczny
Atest higieniczny Państwowego Zakladu Higieny dla produktu oznacza, że eksperci PZH ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników.

B

BSO
Złożony system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków; przez lata nazywany metodą lekką mokrą lub też bezspoinowym systemem ocieplenia, w skrócie BSO. Technologia ETICS ścian zewnętrznych budynku polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego składającego się z: materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie dodatkowo- łącznikami mechanicznymi.

E

Euroklasa
Klasyfikacja ogniowa, inaczej Euroklasa wyrobu - klasyfikacja reakcji na ogień określająca, czy i jak szybko pali się materiał budowlany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1. Wyróżniono klasy od A do F, a w obrębie klasy A (niepalnej)  - podklasy A1 i A2. Wełna mineralna szklana i skalna mieści się w najwyższej klasie A1, produkty z welonem lub większą ilością lepiszcza - A2.

F

Facing
To sposób wykończenia niektórych wełen mineralnych szklanych lub skalnych warstwą: 
welonu szklanego żółtego lub czarnego 
1. folią aluminiową wzmocnioną siatką z włókna szklanego 
2. tkaninami 
3. siatką z drutu 

Facingi posiadają kilka zastosowań. W zależności od wykorzystania wełny facing służyć może jako warstwa: 
1. wiatrochronna 
2. paroizoalcyjna 
3. wzmacniająca wełnę estetycznego przegrodzie 
4. wykończenia estetycznego 
5. ułatwiająca montaż

G

Gulull - granulat ISOVER
Granulowana wełna szklana przeznaczona przede wszystkim do izolowania miejsc trudno dostępnych w dachach płaskich i skośnych, szczelin ścian warstwowych, podłóg i stropów poddaszy. Układana wyłącznie metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnych agregatów.

I

Izolacja akustyczna
Inaczej izolacja dźwiękowa - ochrona przed hałasem, tłumienie dźwięków uderzeniowych (szczególnie istnotne przy izoalcji podłóg) oraz dźwięków powietrznych (izolacja ścian).
Izolacja cieplna
Inaczej izolacja termiczna - polega na zatrzymywaniu przez przegrodę przenikania ciepła z jednej strony na drugą. Im niższa wartość parametru lambda i im grubsza warstwa materiału izolacyjnego, tym lepsza jest izolacyjność przegrody i tym bardziej energooszczędny jest budynek.
Izolacja termiczna
Inaczej izolacja cieplna - polega na zatrzymywaniu przez przegrodę przenikania ciepła z jednej strony na drugą. Im niższa wartość parametru lambda i im grubsza warstwa materiału izolacyjnego, tym lepsza jest izolacyjność przegrody i tym bardziej energooszczędny jest budynek.

K

Keymark
Znak jakości wg rygorystycznego systemu certyfikacji organizacji CEN. O ile obowiązkowe certyfikaty CE potwierdzają odpowiedzialność producenta za parametry towaru w momencie wyjścia z fabryki, o tyle Keymark dodatkowo wiąże się z audytami produktów nabywanych na rynku i poddawanych badaniom w niezależnych laboratoriach. Dla klienta znak Keymark oznacza spełnienie przez produkt wymagań norm europejskich związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska.
Klasyfikacja ogniowa
Klasyfikacja ogniowa, inaczej Euroklasa wyrobu - klasyfikacja reakcji na ogień określająca, czy i jak szybko pali się materiał budowlany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1. Wyróżniono klasy od A do F, a w obrębie klasy A (niepalnej)  - podklasy A1 i A2. Wełna mineralna szklana i skalna mieści się w najwyższej klasie A1, produkty z welonem lub większą ilością lepiszcza - A2.
Kod oznaczenia
dla wełen mineralnych w budownictwie rozpoczyna się symbolami „MW-EN13162”. Każdy kolejny symbol oznacza deklarowane przez producenta parametry produktu. Na ich podstawie można „dopasować” produkt do zastosowania.
Kondensacja pary
Zjawisko to może występować na powierzchniach (kondensacja powierzchniowa) i wewnątrz zewnętrznych przegród budowlanych (tzw. kondensacja wgłębna lub międzywarstwowa). Ochłodzenie powoduje wzrost wilgotności względnej powietrza – faktyczna zawartość wilgoci w powietrzu nie zmienia się, wzrasta natomiast stan nasycenia parą wodną powietrza. Spadek temperatury do warunków osiągnięcia stanu nasycenia powietrza wewnętrznego powoduje rozpoczęcie procesu kondensacji. Temperatura ta nosi nazwę temperatury punktu rosy.

L

Lambda

Lambda - współczynnik przewodzenia ciepła, charakteryzujący materiał lub wyrób budowlany; pokazuje ile ciepła przeniknie przez materiał niezależnie od jego grubości. Im niższy współczynnik lambda tym lepszy materiał izolacyjny.

Jednostka: [W/(m*K)]

Lamelowy (lamellowy) układ włókien
Włókna prostopadłe do powierzchni płyty; układ taki sprawia, że płyta lub mata jest bardziej elastyczna i w przypadku izolacji budowalnych lepiej dopasowuje się do elementów łukowych ścian budynku. W przypadku izolacji technicznych taki układ jest korzystny z punktu widzenia okrągłych i prostokątnych kanałów izolacyjnych. Lamelowy układ włókien mają w ofercie ISOVER: Fasoterm NF, Ventilam Alu i Ventilam Alu Plus.

M

Mostek cieplny
Miejsce w obudowie zewnętrznej budynku, w którym obserwuje się obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni i wzrost gęstości strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej części przegrody. Mostki termiczne dzieli się na: 
• liniowe o stałym przekroju poprzecznym na pewnej długości; występują w miejscach braku, pocienienia lub nieciągłości termoizolacji, np. wieńce ścian zewnętrznych, nadproża, słupy żelbetowe w ścianach z ceramiki budowlanej,
• punktowe, np. miejsce przebicia warstwy termoizolacji przez łącznik o znacznie wyższej przewodności cieplnej niż sam materiał izolacji cieplnej.
Mostek termiczny
Miejsce w obudowie zewnętrznej budynku, w którym obserwuje się obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni i wzrost gęstości strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej części przegrody. Mostki termiczne dzieli się na: 
• liniowe o stałym przekroju poprzecznym na pewnej długości; występują w miejscach braku, pocienienia lub nieciągłości termoizolacji, np. wieńce ścian zewnętrznych, nadproża, słupy żelbetowe w ścianach z ceramiki budowlanej,
• punktowe, np. miejsce przebicia warstwy termoizolacji przez łącznik o znacznie wyższej przewodności cieplnej niż sam materiał izolacji cieplnej.
Mostki cieplne
Miejsce w obudowie zewnętrznej budynku, w którym obserwuje się obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni i wzrost gęstości strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej części przegrody. Mostki termiczne dzieli się na: 
• liniowe o stałym przekroju poprzecznym na pewnej długości; występują w miejscach braku, pocienienia lub nieciągłości termoizolacji, np. wieńce ścian zewnętrznych, nadproża, słupy żelbetowe w ścianach z ceramiki budowlanej,
• punktowe, np. miejsce przebicia warstwy termoizolacji przez łącznik o znacznie wyższej przewodności cieplnej niż sam materiał izolacji cieplnej.
Mostki termiczne
Miejsce w obudowie zewnętrznej budynku, w którym obserwuje się obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni i wzrost gęstości strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej części przegrody. Mostki termiczne dzieli się na: 
• liniowe o stałym przekroju poprzecznym na pewnej długości; występują w miejscach braku, pocienienia lub nieciągłości termoizolacji, np. wieńce ścian zewnętrznych, nadproża, słupy żelbetowe w ścianach z ceramiki budowlanej,
• punktowe, np. miejsce przebicia warstwy termoizolacji przez łącznik o znacznie wyższej przewodności cieplnej niż sam materiał izolacji cieplnej.
MW-EN13162
Kod oznaczenia CE dla wełen mineralnych w budownictwie rozpoczyna się symbolami „MW-EN13162”. Każdy kolejny symbol oznacza deklarowane przez producenta parametry produktu. Na ich podstawie można „dopasować” produkt do zastosowania.

O

Opór dyfuzyjny
Opór dyfuzyjny pary wodnej dla materiału budowlanego oznacza jego paroprzepuszczalność w odniesieniu do warunków określonych normowo dla powietrza. Wartość współczynnika dla danego materiału określa ile razy jest on mniej przepuszczalny dla pary wodnej niż tej samej grubości warstwa powietrza.

P

Paroizolacja
Foloia paroizolacyjna zabezpiecza przegrody budowlane, w tym izolację cieplną, przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych wykraplaniem się przenikającej od strony wnętrza pary wodnej; w związku z tym niezwykle istotny jest szczelny i dokładny montaż paroizolacji. Szczególnie korzystne jest stosowanie folii o zmiennym oporze dyfuzyjnym, tzw. inteligentnych, które zimą znacznie ograniczają wnikanie wilgoci do przegrody, a latem pozwalają na wysuszenie przegrody.
Polska Norma

Norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Polska Norma dla produktów ISOVER jest powiązana ze zgodnością z normami europejskimi.

 

przewodzenia ciepła

Lambda - współczynnik przewodzenia ciepła, charakteryzujący materiał lub wyrób budowlany; pokazuje ile ciepła przeniknie przez materiał niezależnie od jego grubości. Im niższy współczynnik lambda tym lepszy materiał izolacyjny.

Jednostka: [W/(m*K)]

PZH
Atest higieniczny Państwowego Zakladu Higieny dla produktu oznacza, że eksperci PZH ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników.

R

R - opór cieplny

Wartość określająca zdolność produktu do powstrzymania strat ciepła; zależy od grubości materiału i przewodności cieplnej - im warstwa jest grubsza, tym opór jest większy i mniej energii uchodzi na zewnątrz budynku.

Jednostka: [(m2*K)/W]

T

Teraz Polska
Znak promocyjny, funkcjonujący na polskim rynku 1992 roku. Stanowi wyróżnik polskich produktów najwyższej jakości.

U

U - współczynnik przenikania ciepła

Parametr charakteryzujący izolacyjność przegród budowlanych np. stropów, ścian, okien określający ilość ciepła, jaka przenika przez daną przegrodę; wartości współczynnika U dla przegród obliczone zgodnie z Polskimi Normami nie mogą być większe niż wartość U(max). Im niższa wartość współczynnika U, tym lepsze właściwości izolacyjne przegrody.

Jednostka: [W/(m2*K)]

W

Wełna skalna
Wełna w postaci mat lub płyt wykonana na bazie włókien skalnych (bazaltowe, granitowe). Zaletami produktów z wełny skalnej są m.in: bardzo dobra izolacyjność termiczna, niepalność, stałość wymiarów i kształtów, wytrzymałość mechaniczna, bardzo dobre właściwości pochłaniania dźwięków paroprzepuszczalność. Wełna Isover jest ponadto hydrofobizowana, co oznacza że produkty nie chłoną wilgoci z powietrza.
Wełna szklana
Wełna w postaci mat lub płyt otrzymywana w 70% ze stłuczki szklanej pochodzącej z recyklingu; charakteryzuje się m.in. bardzo dobrą izolacyjnością termiczną (niski współczynnik przewodzenia ciepła) - w szczególności Super-Mata, która posiada doskonałe właściwości izolacyjności termicznej (λ=0,033), niepalnością, znakomitymi właściwości pochłaniania dźwięków, sprężystością czy paroprzepuszczalnością. Wełna Isover jest ponadto hydrofobizowana, co oznacza że produkty nie chłoną wilgoci z powietrza.

Λ

λD

Lambda - współczynnik przewodzenia ciepła, charakteryzujący materiał lub wyrób budowlany; pokazuje ile ciepła przeniknie przez materiał niezależnie od jego grubości. Im niższy współczynnik lambda tym lepszy materiał izolacyjny.

Jednostka: [W/(m*K)]