bezpieczeństwo pożarowe
energooszczędność
izolacja termiczna

Etykieta - co oznaczają parametry na etykiecie materiału do izolacji?

Etykieta wełny ISOVER - etykieto-rączka

Przed zakupem należy sprawdzić etykietę produktu, izolacja nie jest od tej zasady wyjątkiem. A jak czytać wartości pokazane na etykietach materiałów izolacyjnych, takich jak wełna szklana i skalna, styropian czy płyty PIR lub PUR?

Wybór materiału izolacyjnego ma ogromny wpływa na komfort użytkowania budynku, energooszczędność, zależy od niego bezpośrednio temperatura latem i zimą, poziom hałasu i bezpieczeństwo pożarowe.

Dobierając izolację optymalną do zastosowania warto porównać parametry techniczne oferowanych na rynku produktów. Przed zakupem należy sprawdzić etykietę produktu, izolacja nie jest od tej zasady wyjątkiem. A jak czytać wartości pokazane na etykietach materiałów izolacyjnych, takich jak wełna szklana i skalna, styropian czy płyty PIR lub PUR?

Etykieta ISOVER - jak czytać parametry i co oznaczają?
Etykieta wełny ISOVER - legenda

A. Lambda deklarowana (λD)*/ Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 

To parametr charakteryzujący właściwości termoizolacyjne materiału. Im jest niższa, tym materiał lepiej izoluje. 
Litera D w indeksie dolnym jest obowiązkowa - potwierdza, że podana wartość jest wartością deklarowaną (czyli bezpieczną, bo wynikającą z serii pomiarów i zaokrąglaną w górę), a nie jedynie wynikiem jednostkowego badania).
Pamiętaj! Każda cyfra ma tutaj znaczenie.

 

B. Numer i adres Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu

 

Deklaracja, opisywana często symbolami DWU lub DoP, to dokument wystawiany przez producenta wyrobu budowlanego. Znajdziesz w nim informacje na temat deklarowanych cech wyrobu. Deklaracja jest prawnym zobowiązaniem producenta, do zachowania przez wyrób wszystkich właściwości opisanych w dokumencie.

 

C. Opór cieplny RD

 

Od lambdy oraz grubości izolacji zależy opór cieplny, którego wartość określa zdolność produktu do powstrzymywania strat cieplnych. Im niższa lambda i grubsza warstwa izolacji, tym wyższy opór cieplny. Im wyższy opór cieplny, tym lepiej zaizolowana cieplnie przegroda.

 

D. Klasa reakcji na ogień

 

Klasa reakcji na ogień informuje, jak materiał został sklasyfikowany w zakresie palności. Najwyższe klasy opisane są symbolami A1 i A2. Takimi symbolami określane są materiały niepalne, poprawiające bezpieczeństwo pożarowe
budynku. Wyroby określone jako niepalne, oprócz stałego nadzoru producenta podlegają również nadzorowi
niezależnych jednostek certyfikujących, dlatego można powiedzieć że ich jakość jest pod podwójnym nadzorem.

 

E. Kod wyrobu

 

Dla wełen mineralnych w budownictwie rozpoczyna się symbolami „MW-EN13162”. Każdy kolejny symbol
oznacza deklarowane przez producenta parametry produktu. Na ich podstawie możesz „dopasować” produkt do zastosowania. 
W krajach UE wyroby budowlane zgodnie z normami zharmonizowanymi są oznaczone symbolem CE.
W przypadku wełny mineralnej znakowaniu CE towarzyszy kod produktu. Kod produktu (kod oznaczania wyrobu) informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia. Przykładowy kod na etykiecie:
 
Najczęściej stosowane symbole w kodach produktów to:

  1. MW – skrót terminu wełna mineralna (Mineral Wool).
  2. EN13162 – numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób.
  3. Ti – tolerancja grubości; symbol na etykiecie określa klasę tolerancji. ISOVER w kartach katalogowych swoich produktów podaje tolerancje grubości odpowiadające poszczególnym produktom.
  4. MUi – przenikanie pary wodnej; wełna mineralna jest produktem paroprzepuszczalnym, tzw. oddychającym, dlatego też parametr ten dla produktów z wełny mineralnej określany jest najlepszą wartością liczbową 1.
  5. TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych; parametr określający wytrzymałość produktu na działanie sił zrywających, np. wiatru.
  6. WS – krótkotrwała nasiąkliwość wodą; parametr nie jest wyrażany wartością liczbową, lecz jedynie symbolem, określa brak nasiąkliwości; parametr w sposób szczególny wyróżnia produkty, które dedykowane są do zastosowań tam, gdzie produkt pracuje w warunkach zwiększonej wilgotności, np. jako izolacja ścian zewnętrznych.
  7. WL(P) – długotrwała nasiąkliwość wodą; parametr nie jest wyrażany wartością liczbową, lecz jedynie symbolem, określa brak nasiąkliwości; parametr w sposób szczególny wyróżnia produkty, które dedykowane są do zastosowań, gdzie produkt pracuje w warunkach przejściowego kontaktu z wodą, np. wełny fasadowe pod tynk.
  8. AWi – ważony współczynnik pochłaniania dźwięku; jest jednym z parametrów określających zdolność produktu do pochłaniania dźwięku (dźwięki powietrzne); wyrażany jest wartością liczbową od 0 (co odpowiada całkowitemu odbiciu dźwięku) do 1 (co odpowiada całkowitemu pochłanianiu dźwięku).
  9. AFi – oporność przepływu powietrza; jest jednym z parametrów określających zdolność produktu do pochłaniania dźwięku (dźwięki powietrzne); parametr określany jest liczbowo, a zależność zdolności pochłaniania od jego wartości nie jest liniowa. Na podstawie badań tej zależności ISOVER przyjmuje wartość AFi na poziomie 5, jako tę, która charakteryzuje produkt, jako materiał pochłaniający dźwięki powietrzne.
  10. SDi – deklarowany poziom sztywności dynamicznej; parametr charakteryzujący produkt pod kątem zdolności pochłaniania dźwięków uderzeniowych, tzn. wynikających np. z chodzenia po podłodze, czy przesuwania krzesła. Parametr określany jest liczbowo, im mniejsza wartość, tym większa zdolność produktu do tłumienia dźwięków uderzeniowych. Sztywność dynamiczna deklarowana jest w poziomach co 1 MN/m³.

F. Producent

Ta informacja daje Ci wiedzę o tym, kto wyprodukował materiał i tym samym, kto bierze odpowiedzialność za to, że spełnia on deklarowane parametry. Producent jest Twoim gwarantem.


Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami

Nasi inżynierowie – konsultanci służą swoją wiedzą pod bezpłatnym numerem telefonu 800 163 121 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.
Zachęcamy również do kontaktu pod adresem: doradcy.techniczni@saint-gobain.com